Tecnomatix

Siemens Tecnomatix

เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production สนับสนุนการทำงานได้ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม Teamcenter Manufacturing PLM ทำให้ Tecnomatix เป็นโซลูชันด้านการผลิตที่หลากหลายที่สุดในตลาดของยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการแบ่งการสนับสนุนหลักไว้ สามส่วนหลักดังต่อไปนี้

Manufacturing Planning (ด้านการวางแผนการผลิต)

Tecnomatix Planning and Management เป็นโซลูชั่นการวางแผน การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการข้อมูลการวางแผนการผลิต ด้วยโซลูชันเหล่านี้คุณจะสามารถปรับปรุงได้พร้อม ๆ กันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปวางตลาดได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนการผลิตจะไม่สูงไปกว่าที่ถูกกำหนดไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Learn More . . .

FactoryCAD

โปรแกรมช่วยออกแบบและ วางผัง โรงงานในระบบ สามมิติ ที่ให้สิ่งที่คุณต้องการ เช่น สร้างรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของ โรงงานได้รวดเร็ว FactoryCAD ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับ "Smart Objects” โดยสามารถดึงส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบโรงงาน ตั้งแต่ ชนิดของพื้น สายพานลำเลียง ชั้นลอย เครื่องจักร หุ่นยนต์ รถเครน จนไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ วัตถุเหล่านี้คุณสามารถจัดวางตำแหน่ง ร่วมกันแบบเค้าโครงโดยไม่เสียเวลาวาดอุปกรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

FactoryFLOW

โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์และจัดการระบบการเคลื่อนที่ของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการผลิต ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับการจัดวางได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระยะทางการไหลของวัสดุ ความถี่และค่าใช้จ่าย รูปแบบการทำงานในโรงงานจะได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการกำหนดเส้นทาง ข้อมูลการจัดเก็บวัสดุ ข้อกำหนดของอุปกรณ์ การจัดการวัสดุ และข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและตำแหน่งในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ เวลาในการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

Manufacturing Simulation (ด้านการจำลองการผลิต)

Tecnomatix Simulation and Validation เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง คุณสามารถทำการวิเคราะห์ในรูปแบบ “What-If” Analysis และทดสอบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการผลิตและด้วยการจำลองกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการผลิตที่เลือกไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทำงานดังนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

Plant Simulation

โปรแกรม ช่วยในการจำลอง ระบบการทำงานในลักษณะต่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ การขนส่ง ระบบการผลิต การจัดการจราจร การจัดคิวการทำงาน และ การเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เป็นต้น โดยช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนแก้ไข ระบบการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยโปรแกรมจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ช่วยในการวางแผนการผลิต วางแผนการทำงานตามเป้าหมาย ประหยัดทรัพยากร ช่วยในการหาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมทรัพยากร การจัดหาแรงงาน และใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนการตัดสินใจในการทำงานจริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

Process Simulate for Robotics and Automation

โปรแกรม ช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถจำลองการทำงานก่อนที่จะทดสอบทำงานจริง และหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบอัตโนมัติ ทั้งในด้านเวลา และ ค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยยะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

RobotExpert

โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ ที่เน้นการทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยสนับสนุนการจำลอง และการทำงานในลักษณะ offline programing ในลักษณะการทำงานในอุตสาหกรรมตามรูปแบบเฉพาะด้าน เช่น การหยิบจับสิ่งของ การตัดเฉือน การทำ surface treatment บนผิวชิ้นงาน และ การเชื่อมแบบ Arc Welding เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

Jack (Human Simulations and Ergonomics)

โปรแกรมในการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการทำงานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์โดยเราสามารถจำลองการทำงานของมนุษย์  โดยการปรับเปลี่ยนท่าทาง ในการทำงาน ดูมุมมองของสายตาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความเมื่อยล้า วิเคราะห์ข้อมูลการหยิบจับ การเอื้อมมือ เพื่อช่วยให้การออกแบบสินค้า  และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเมื่อยล้า เพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถทำได้ในขั้นตอนการวางแผน ก่อน จะมีการทำงานหรือทดสอบการใช้งานจริงๆ ที่จะเกิดขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

Manufacturing Production (ด้านการควบคุมการผลิต)

Tecnomatix Product Launch and Production เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณทำงานแบบบูรณาการณ์อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการคาดการณ์ในส่วนของ Manufacturing Planning และ Production System ซึ่งการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างการวางแผนและการผลิตนี้ จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการติดตั้ง การปฏิบัติงานและคุณภาพ ในขณะที่คุณต้องการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ช่วยลดผลกระทบทางด้านลบ ของ เวลาในการผลิตสู่ตลาด และ ช่วยให้เพิ่มผลกำไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

Dimensional Planning and Validation (DPV)

เป็นโปรแกรม ที่รวบรวมเครื่องมือในการจัดเก็บ การจัดการ การทำรายงาน และ การวิเคราะห์ ทางด้านคุณภาพจากการวัดข้อมูลในการผลิต เพื่อทำให้เห็นแนวโน้ม ปัญหา และตำแหน่งบนชิ้นงานที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ช่วยวางแผนการแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดของเสียที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Learn More . . .

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้