Tecnomatix

Siemens Tecnomatix เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production สนับสนุนการทำงานได้ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม Teamcenter Manufacturing PLM ทำให้ Tecnomatix เป็นโซลูชันด้านการผลิตที่หลากหลายที่สุดในตลาดของยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการแบ่งการสนับสนุนหลักไว้ สามส่วนหลักดังต่อไปนี้

Manufacturing Planning (ด้านการวางแผนการผลิต)

Tecnomatix Planning and Management เป็นโซลูชั่นการวางแผน การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการข้อมูลการวางแผนการผลิต ด้วยโซลูชันเหล่านี้คุณจะสามารถปรับปรุงได้พร้อม ๆ กันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปวางตลาดได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนการผลิตจะไม่สูงไปกว่าที่ถูกกำหนดไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


FactoryCAD โปรแกรมช่วยออกแบบและ วางผัง โรงงานในระบบ สามมิติ ที่ให้สิ่งที่คุณต้องการ เช่น สร้างรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของ โรงงานได้รวดเร็ว FactoryCAD ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับ "Smart Objects” โดยสามารถดึงส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบโรงงาน ตั้งแต่ ชนิดของพื้น สายพานลำเลียง ชั้นลอย เครื่องจักร หุ่นยนต์ รถเครน จนไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ วัตถุเหล่านี้คุณสามารถจัดวางตำแหน่ง ร่วมกันแบบเค้าโครงโดยไม่เสียเวลาวาดอุปกรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


FactoryFLOW โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์และจัดการระบบการเคลื่อนที่ของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการผลิต ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับการจัดวางได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระยะทางการไหลของวัสดุ ความถี่และค่าใช้จ่าย รูปแบบการทำงานในโรงงานจะได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการกำหนดเส้นทาง ข้อมูลการจัดเก็บวัสดุ ข้อกำหนดของอุปกรณ์ การจัดการวัสดุ และข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและตำแหน่งในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ เวลาในการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Manufacturing Simulation (ด้านการจำลองการผลิต)

Tecnomatix Simulation and Validation เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง คุณสามารถทำการวิเคราะห์ในรูปแบบ “What-If” Analysis และทดสอบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการผลิตและด้วยการจำลองกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการผลิตที่เลือกไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทำงานดังนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Plant Simulation โปรแกรม ช่วยในการจำลอง ระบบการทำงานในลักษณะต่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ การขนส่ง ระบบการผลิต การจัดการจราจร การจัดคิวการทำงาน และ การเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เป็นต้น โดยช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนแก้ไข ระบบการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยโปรแกรมจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ช่วยในการวางแผนการผลิต วางแผนการทำงานตามเป้าหมาย ประหยัดทรัพยากร ช่วยในการหาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมทรัพยากร การจัดหาแรงงาน และใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนการตัดสินใจในการทำงานจริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Process Simulate for Robotics and Automation โปรแกรม ช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถจำลองการทำงานก่อนที่จะทดสอบทำงานจริง และหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบอัตโนมัติ ทั้งในด้านเวลา และ ค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยยะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


RobotExpert โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ ที่เน้นการทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยสนับสนุนการจำลอง และการทำงานในลักษณะ offline programing ในลักษณะการทำงานในอุตสาหกรรมตามรูปแบบเฉพาะด้าน เช่น การหยิบจับสิ่งของ การตัดเฉือน การทำ surface treatment บนผิวชิ้นงาน และ การเชื่อมแบบ Arc Welding เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Jack (Human Simulations and Ergonomics) โปรแกรมในการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการทำงานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์โดยเราสามารถจำลองการทำงานของมนุษย์  โดยการปรับเปลี่ยนท่าทาง ในการทำงาน ดูมุมมองของสายตาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความเมื่อยล้า วิเคราะห์ข้อมูลการหยิบจับ การเอื้อมมือ เพื่อช่วยให้การออกแบบสินค้า  และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเมื่อยล้า เพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถทำได้ในขั้นตอนการวางแผน ก่อน จะมีการทำงานหรือทดสอบการใช้งานจริงๆ ที่จะเกิดขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Manufacturing Production (ด้านการควบคุมการผลิต)

Tecnomatix Product Launch and Production เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณทำงานแบบบูรณาการณ์อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการคาดการณ์ในส่วนของ Manufacturing Planning และ Production System ซึ่งการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างการวางแผนและการผลิตนี้ จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการติดตั้ง การปฏิบัติงานและคุณภาพ ในขณะที่คุณต้องการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ช่วยลดผลกระทบทางด้านลบ ของ เวลาในการผลิตสู่ตลาด และ ช่วยให้เพิ่มผลกำไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Dimensional Planning and Validation (DPV) เป็นโปรแกรม ที่รวบรวมเครื่องมือในการจัดเก็บ การจัดการ การทำรายงาน และ การวิเคราะห์ ทางด้านคุณภาพจากการวัดข้อมูลในการผลิต เพื่อทำให้เห็นแนวโน้ม ปัญหา และตำแหน่งบนชิ้นงานที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ช่วยวางแผนการแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดของเสียที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com